اعضای ما

اعضای ما

امیر آهنگر

پشتیبانی

سید بردیا رحمانی

عضو هیئت مدیره و مدیر فن آوری

مهسا عباسی

امور اداری

سید فخرالدین رحمانی

مدیر عامل

پروین پایدار

عضو هیئت مدیره

سید ارشیا رحمانی

رئیس شعبه

معصومه رضایی

امور مالي