عضویت ها

عضویت ها

  • عضویت در سندیکای صنایع داروهای انسانی ایران

  • عضویت در اتاق بازرگانی کشاورزی و صنایع معادن تهران

  • عضو اتاق بازرگاني و صنايع ايران و فرانسه

  • عضو اتاق مشترک ایران و عراق

  • عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

  • عضو اتاق بازرگاني و صنايع ايران و قطر

  • عضو شركت هاي صادراتي سازمان غذا و دارو