پلان و برنامه \ چشم انداز

kimiawslogo

پلان و برنامه \ چشم انداز:

برنامه و پلان شركت براي ٥ سال آينده در بخش اول: سرم هاي درماني، حفظ بازار كنوني و صادرات بصورت بالك به كشور هاي هدف از جمله عراق و پاكستان و توسعه صادرات در پادزهر هاي ضد مارگزيدگي و عقرب گزيدگي به ساير كشور ها بصورت محصول نهايي مي باشد. بخش دوم: ايجاد كارگاههاي تخصصي و بدست آوردن بازار واكسن هاي انساني از جمله : ديفتري و كزاز و سرخك ، اريون و سرخجه به كشور عراق.
چشم انداز و أهداف شركت ایجاد فیلینگ در کشور عراق همچنین توسعه صادرات و دستيابي به بازار هاي همسايه در تامين نياز هاي واكسن و سرم هاي درماني در سطح بين المللي مي باشد.