چگونگی ایجاد

kimiawslogo

چگونگی ایجاد:

این مجموعه با مبنای دانش و به منظور رفع مشکلات بیولوژیک و زیست محیطی در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در جنوب کشور عراق شروع کرد .نظر به خشک شدن تالاب ها ، هور ها و بدنبال آن هجوم مار های افعی به مناطق مسکونی  جنوب کشور عراق و تلفات انسانی بالا منجر به اجرای این  فاز پژوهشی به منظور رفع این بحران شد که  در کاربرد یکی از نتایج پژوهشی بدست آمده  تولید و جایگزین کردن پادزهر های اختصاصی  ضد مار گزیدگی  منطقه جنوب عراق از طریق سم گیری گونه های افعی همان منطقه  و حذف پادزهر های وارد اتی موسسه پاستور فرانسه که گونه های تشکیل دهنده و پتانسی موجود  در آن سرم ها و تلفات انسانی بعد از مصرف و نارضایتی مسوولین وزارت بهداشت عراق همچنین  تحصن و نارضایتی عمومی مردم منطقه ذی-قار را بدنبال داشت. با توجه به تعطیلی سرم سازی کشور عراق و نبود زیر ساخت تولید سرم های اختصاصی در عراق نظر به مطالعات انجام گرفته بر روی جانوران سمی آن کشور و همسایگی مرزی طولانی کشور عراق با ایران و داشتن گونه های مشترک  مار و عقرب معیار رفع مشکل فوق گردید.