نمایشگاه ۲۰۱۹ عرب هلث
۱۱
بهمن

نمايشگاه عرب هلث ٢٠١٩ (جلسات)

در خلال نمايشگاه عرب هلث امروز جلسه سه جانبه تيم تخصصي وزارت بهداشت عراق ، موسسه رازي و نمايندگي انحصاري شركت كيميا وارگه سازان در خصوص واكسن هاي انساني با تهيه گزارش تخصصي أز سويه ها، پروتكل توليدي ، بروشور و گواهي هاي مرتبط به طرفين وزارت بهداشت ارائه شود. تا در صورت بررسي موضوعات فني و مطابقت هاي تاييدي با سازمان بهداشت جهاني كارگاه تخصصي واكسن هاي انساني در بغداد ايجاد خواهد شد. همچنين در خصوص تهيه گزارش و چگونگي فرايند سرم اختصاصي بحث و تبادل نظر شد تا در ارسال سم منطقه به موسسه و راهكار هاي آن نقطه نظرات طرفين مطرح شد.