۱۳
بهمن

پيشنهاد كارگاه آموزشي واكسن هاي انساني در ماه آوريل .بغداد

پيرو نشست سه جانبه تيم وزارت بهداشت عراق با معاون توليد ، مدير بازرگاني و نماينده انحصاري موسسه رازي در خصوص بررسي اوليه مستندات واكسن هاي DT كودكان و MMR و فلج أطفال توسط طرفين عراقي در نشست بين نماينده انحصاري و كارشناسان ان وزارت انجام گرفت و طرفين عراقي امادگي آرائه پيشنهاد زمانبندي كارگاه آموزشي ماه آوريل٢٠١٩ در خصوص مباحث پروتكل فني و توليد واكسن هاي انساني فوق با هدف توجيه و ارائه مباحث تخصصي در خصوص توانايي توليد، سويه ها و نتايج بكارگيري و معرفي تخصصي موسسه رازي و پاسخ به سوالات وزارت بهداشت عراق در كارگاه آموزشي مورد نظر نسبت به تاييد كارشناسي نهايي و ورود واكسن هاي انساني در مناقصات ، همچنين گزارش فني تهيه و اقدامات بعدي و بكارگيري نتايج كارگاه از أهداف اين كارگاه مي باشد.