۰۴
اردیبهشت

ثبت موسسه رازي توسط كيميا وارگه سازان در وزارت بهداشت عراق

شركت كيميا وارگه سازان طي فرآيند قانوني و رسمي موفق به رجيستر كردن و أخذ گواهي ثبت موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي در وزارت بهداشت عراق گرديد.