۲۲
خرداد

نمایشگاه بين المللي ايران هلت

حضور أعضاء شركت كيميا وارگه سازان در بيست و دومين نمايشگاه بين المللي ايران هلت/ تجهيزات پزشكي، دارو و آزمايشگاهي:
بازديد از غرفه ها و بحث و رايزني با توليد كنندگان داخلي و بررسي ظرفيت صادراتي تجهيزات انان محور بازديد ها قرار گرفت.