۲۸
مرداد

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام ، طیور و صنایع وابسته تهران

بازديد اعضاي دفتر مركزي شركت كيميا وارگه سازان از هيجدهمين نمايشگاه بين المللي دام، طيور و صنايع وابسته تهران:
در اين نمايشگاه اعضاي دفتر مركزي شركت كيميا وارگه سازان از غرفه و محصولات موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي بصورت ويژه بازديد كردند.
در خلال بازديد واحد بين الملل شركت با يك گروه از كشور عراق و يك نشست با تيمي از تركيه در زمينه بازار و توسعه محصولات صادرات گفتگو انجام گرفت