۲۵
شهریور

جلسه شركت كيميا وارگه سازان با مدير توليد كارخانه واكسن سازي پاكستان و بازديد أز موسسه رازي

در طول نشست هاي پيوسته در خصوص صادرات به كشور پاكستان با حوزه بين الملل اين شركت از طرف پاكستاني به منظور بازديد از خط توليد موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي در أوائل مهر ماه دعوت به عمل خواهد اورد كه اين به منظور پيشبرد امور صادرات و تعيين جزئيات كار با اعضاي هيات رئيسه شركت و موسسه رازي تحليل و بررسي خواهد بود.