۰۲
مهر

نشست مشترك مسئولين موسسه رازي با نماينده شركت آمسون پاكستاني

در خصوص صادرات بألك و محصول نهايي واكسن هاي انساني و بازديد از واحد هاي توليدي موسسه رازي با همراهي شركت كيميا وارگه سازان در موسسه رازي طرفين ظرفيت ها را بررسي نمودند.