۰۴
مهر

زمان كارگاه آموزشي در وزارت بهداشت عراق ٨-١١ اكتبر

كارگاه آموزشي سم گيري أز عقرب و معرفي فني واكسن هاي انساني موضوع كارگاه سه روزه بغداد در تاريخ ٨ اكتبر مي باشد. أين دومين كارگاه آموزشي و فني در وزارت بهداشت عراق است كه با محوريت نمايندگي انحصاري موسسه رازي/شركت كيميا وارگه سازان در وزارت بهداشت عراق تشكيل ميشود