۰۵
مهر

پنجمين نمايشگاه ايران فارما

پنجمبن نمايشگاه ١٣٩٨ إيران فارما تجلي صنعت دارو و صنايع وابسته برگزار شد تا بازار اين صنعت در معرض ديد عموم و متخصصين مرتبط قرار گيرد. شركت كيميا وارگه سازان ميزبان بزرگترین توليد كننده دارو كشور پاكستان بود. همچنين اعضاي دفتر مركزي أين شركت أز ظرفيت هاي نمايشگاه بازديد كردند أين نمايشگاه به مدت ٣ روز داير بود.