۲۷
آذر

بازديد تيم متخصصان و كارشناسي موسسه تحقيقات واكسن و سرمسازي رازي از شركت كيميا وارگه سازان

به منظور شناخت و بررسي ظرفيت صادرات واكسن هاي انساني این شركت تيمي تركيبي از صاحب نظران موسسه رازي از شركت كيميا وارگه سازان،دفتر شركت بازديد و امور تخصصي و توسعه صادرات را مرور و بررسي كاملي صورت گرفت. در اين خصوص برنامه و پلان توسعه ای شركت كيميا وارگه سازان در خصوص دستيابي به بازار واكسن هاي انساني وزارت بهداشت عراق و پاكستان تشريح شد