۰۸
فروردین

كمك هاي انسان دوستانه شركت كيميا وارگه سازان جهت جلوگيری از انتشار ويروس كرونا

اين شركت همانند ساير نهاد هاي مردمي و بخش خصوصي ، ماسك و دستكش بهداشتي جهت جلوگيري از انتشار ويروس كرونا به دو بيمارستان و مراكز درمانی در شهر هاي محمود آباد و اليگودرز ارسال نمود